ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN

Borduur- en naailessen

Het doel van deze Algemene Servicevoorwaarden (hierna "AV") is om elke klant (hierna "de deelnemer") die zich inschrijft voor een workshop of cursus te informeren over de voorwaarden en methoden waarnaar BeBe Bold (hierna om als "de organisator") overgaat tot de verkoop en levering van een dienst, en om de rechten en plichten van elk van de partijen te definiëren. Alleen de specifieke voorwaarden die mogelijk zijn gespecificeerd in de beschrijving van de cursus en deze AV zijn van toepassing op de verkoopvoorwaarden van de door de organisator aangeboden diensten. Ze prevaleren boven alle clausules en voorwaarden die op de bestellingen of andere documenten van de deelnemer kunnen voorkomen.

1. TOEPASSING:

Elke cursus of workshop die wordt georganiseerd bij BeBe Bold, waarvan het SIRET-nummer 843 457 722 00018 is, is onderworpen aan deze AV. Ondertekening van het registratieformulier impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV door de deelnemer. Geen enkele bijzondere voorwaarde kan, behalve een formele schriftelijke afwijking ondertekend door de deelnemer en de organisator, en vermeld op het inschrijvingsformulier dat definitief en definitief is geworden, prevaleren boven deze AV. De organisator behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze AV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De van toepassing zijnde AGV zijn die welke van kracht zijn op de datum van reservering van de dienst, ze worden ook samen met het registratieformulier per e-mail naar de deelnemer gestuurd voordat hij zijn betaling verricht, wat de definitieve en onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden hierin inhoudt.

2. REGISTRATIE

2.1. - Door zich in te schrijven voor een workshop of cursus bevestigt de deelnemer kennis te hebben genomen van deze AV.

2.2. - Inschrijving voor cursussen of stages wordt pas als bevestigd beschouwd als het totale bedrag is betaald in overeenstemming met de betalingsmethoden die worden beschreven in punt 3. van deze AGV.

2.3. - Inschrijving voor een workshop of cursus houdt in dat de deelnemer op de bij de inschrijving geplande datum beschikbaar is.

2.4. - Bij aanmelding van een deelnemer door een derde partij (bijvoorbeeld een cadeaubon) ligt de verantwoordelijkheid voor de deelname van de deelnemer bij de derde die de reservering heeft gemaakt. Evenzo verbindt de derde auteur van de registratie zich ertoe dat de door hem geregistreerde deelnemer kennis neemt van deze AV en deze respecteert.

2.5. - De reservering wordt altijd per kerende mail van de organisator bevestigd aan de persoon die zich heeft ingeschreven. Bij niet-ontvangst van alle verschuldigde bedragen binnen de 7 kalenderdagen na de reserveringsdatum, annuleert de organisator de reservering en wordt de gereserveerde plaats beschikbaar gesteld aan andere deelnemers.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

Voorafgaand aan elke service wordt een factuur opgemaakt en naar de deelnemer gestuurd. De inhoud van deze laatste wordt aangepast aan de behoeften van de deelnemer; gaat vergezeld van deze algemene voorwaarden en bevat de volgende elementen:

• de titel van de uit te voeren dienst;

• de datum(s) van de dienst;

• het totaalbedrag dat voor de dienst is vastgesteld.

• alle voorwaarden met betrekking tot de betaling van de verschuldigde bedragen (te crediteren rekeningnummer, datum van betaling, enz.);

De betaling van de volledige service wordt gedaan zodra de reservering is gemaakt, en binnen een maximale periode van 7 kalenderdagen vanaf de reserveringsdatum. Deze betaling kan worden gedaan via overschrijving, contant of per cheque.

4. PRIJS VAN WORKSHOPS EN CURSUSSEN

Het aantal cursussen en stages dat door de organisator wordt aangeboden, wordt uitgedrukt in euro's (€).

- Het bedrag is inclusief:

• coaching en animatie van workshops en cursussen;

• gedetailleerd advies en commentaar op opgeleverde projecten.

• Benodigdheden gedetailleerd in de lijst

- Het bedrag is exclusief:

• naaigerei;

• accommodatie ;

• terugreizen om de plaats van de stage of stageplaats te bereiken;

• reizen met de auto of anderszins tijdens de cursus of workshop;

• diverse verzekeringen.

Beoordeling: prijzen kunnen op elk moment worden herzien. Enkel de prijs vermeld op het door de deelnemer aanvaarde inschrijvingsformulier is definitief.

5. LOCATIES

De cursussen aangeboden door de organisator vinden plaats in het klaslokaal, in de Carré Claude Nicolas of op een andere site.

6. ANNULERING

Annuleringen kunnen van twee soorten zijn: op initiatief van de deelnemer, of dat van de organisator. Het volgende moet daarom in overweging worden genomen:

6.1. - Annulering door de deelnemer:

• Annuleringen die 15 dagen of meer voor de datum van de workshop worden ontvangen, worden volledig terugbetaald.

• Annuleringen die minder dan 15 dagen voor de cursus worden ontvangen, worden helaas niet terugbetaald, tenzij de deelnemer op het moment van de annulering een andere persoon kan voorstellen om hem te vervangen zonder economisch nadeel voor de organisator.

6.2. - Annulering door de organisator:

• Bij lage deelname (minder dan d